TIN NỔI BẬT
Trang chủ / Phân viện Hóa – Môi trường

Phân viện Hóa – Môi trường

- LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Phân tích dioxin, các chất tương tự dioxin bằng máy sắc kí khí khối phổ phân giải cao

Phân tích dioxin, các chất tương tự dioxin bằng máy sắc kí khí khối phổ phân giải cao

  • Phân tích, đánh giá ô nhiễm và lan tỏa của chất da cam/dioxin; đánh giá các nguồn phát thải dioxin/furan, các chất tương tự dioxin.
  • Nghiên cứu KHCN trong lĩnh vực phân tích hóa học, môi trường; đánh giá tác động môi trường.

- CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ

  • Thiết bị phân tích dioxin/furan, các chất tương tự dioxin, chất da cam, chất POP:

+ 2 máy sắc ký khí khối phổ phân giải cao Autospec Premier, Waters (Mỹ)
+ 2 máy sắc ký khí khối phổ phân giải thấp GC7890A/MSD5975 và GC6890/MSD5972, Agilent (Mỹ)
+ Máy sắc ký lỏng khối phổ ba lần tứ cực HPLC1290/MSD6430A, Agilent (Mỹ)
+ Máy sắc ký khí detectơ cộng kết điện tử HP6890/ECD, Agilent (Mỹ)
+ Máy sắc ký lỏng cao áp HPLC1090/DAD, Agilent (Mỹ)

Cô đặc dịch chiết mẫu bằng thiết bị cất quay chân không

  • Các chất chuẩn phân tích dioxin/furan, các chất tương tự dioxin theo các tiêu chuẩn quốc tế: US.EPA1613, US.EPA8290, US.EPA8280, US.EPA1668, EN1948…
  •  Các thiết bị lấy mẫu, bảo quản mẫu, chuẩn bị mẫu hiện đại, đồng bộ được nhập khẩu từ các nước Hà Lan, Pháp, Italia, Nhật Bản, Mỹ, Đức, Thụy Sỹ…
  • Hệ thống phòng thí nghiệm, phòng sạch, bàn thí nghiệm, tủ hút hoá chất, hệ thống xử lý khí thải, nước thải… phù hợp với yêu cầu phân tích dioxin/furan.

- CÁC CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN NĂNG LỰC

Chứng chỉ Vilas 865

Chứng chỉ Vilas 865

Chứng chỉ tham gia liên kết chuẩn quốc tế phân tích dioxin/furan INTERCAL (Thụy Điển)

Chứng chỉ tham gia liên kết chuẩn quốc tế phân tích dioxin/furan INTERCAL (Thụy Điển)

Chứng chỉ tham gia liên kết chuẩn quốc tế phân tích dioxin/furan của Chương trình Môi trường Liên heopj quốc

Chứng chỉ tham gia liên kết chuẩn quốc tế phân tích dioxin/furan của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc

Chứng chỉ công nhận năng lực phân tích 17 đồng loại độc của dioxin/furan theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN/QS877:2010

Chứng chỉ công nhận năng lực phân tích 17 đồng loại độc của dioxin/furan theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN/QS877:2010

- CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH DIOXIN/FURAN, CHẤT TƯƠNG TỰ DIOXIN (DL-PCB)

chitieuhmt

- KINH NGHIỆM

- HÌNH THỨC HỢP TÁC

  • Nhận các hợp đồng về phân tích, đánh giá ô nhiễm dioxin/furan, các chất tương tự dioxin trong các loại mẫu môi trường (đất, trầm tích, nước, không khí, khí thải, chất thải, tro lò đốt…) và mẫu sinh học (máu, mô, sữa, lương thực, thực phẩm…).
  • Hợp tác tiến hành các nghiên cứu trong lĩnh vực có liên quan.

Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga