TIN NỔI BẬT
Trang chủ / Cơ sở pháp lý

Cơ sở pháp lý

Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga (TTNĐ Việt – Nga), trước đây là TTNĐ Việt – Xô, được thành lập theo Nghị định số 25-HĐBT ngày 7/3/1988 của Hội đồng Bộ trưởng trên cơ sở Hiệp định liên chính phủ ký ngày 07/3/1987 giữa CHXHCN Việt Nam và Liên bang CHXHCN Xô Viết về việc hợp tác xây dựng công trình đặc biệt trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam.

Theo Nghị định thư bổ sung ký ngày 11/11/1993, Liên bang Nga kế thừa Liên Xô trong việc thực hiện các trách nhiệm ghi trong Hiệp định ký ngày 07/3/1987, đổi tên Trung tâm Nhiệt đới Việt – Xô thành Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hỗn hợp Nhiệt đới Việt- Nga, gọi tắt là TTNĐ Việt- Nga.

Từ khi thành lập đến nay, hai Chính phủ Việt Nam – Liên Xô (sau này là Liên bang Nga) đã 3 lần ký Nghị định thư bổ sung Hiệp định vào các năm 1989, 1993 và 2004.

Lễ ký Biên bản Phiên họp Toàn thể Ủy ban Phối hợp về Trung tâm Nhiệt đới Việt – Xô lần thứ nhất (08/12/1987).

Cơ quan chủ quản – Thành viên của Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga: Về phía Việt Nam là Bộ Quốc phòng Việt Nam; Về phía Nga là Viện Hàn lâm Khoa học Nga. Lãnh đạo hoạt động hỗn hợp Việt – Nga của Trung tâm là Ủy ban Phối hợp về Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga, gồm Phân ban Việt Nam và Phân ban Nga. Tham gia Phân ban Việt Nam có đại diện lãnh đạo Bộ Quốc Phòng, Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tham gia phân ban Nga có các cơ quan, tổ chức tương ứng.

uyban

Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga