Phòng Phân tích môi trường

Trưởng phòng: Thượng tá, TS. Nguyễn Trọng Hiệp


Phòng Phân tích Môi trường/Chi nhánh Phía Nam - Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga được thành lập ngày 12 tháng 6 năm 2003 có chức năng nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học kỹ thuật và đào tạo cán bộ trong lĩnh vực nghiên cứu, phân tích và xử lý môi trường. Phòng Phân tích Môi trường có lực lượng cán bộ được đào tào cơ bản tại các cơ sở giáo dục uy tín trong và ngoài nước, đủ năng lực phân tích theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

 

- Nghiên cứu phương pháp phân tích các chất gây ô nhiễm môi trường; nghiên cứu các giải pháp, công nghệ xử lý ô nhiễm đất, nước, không khí và các đối tượng khác của môi trường, đề xuất các biện pháp khắc phục.

- Đánh giá tác động môi trường tại các khu vực quân sự và dân sự ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

- Ứng dụng, chuyển giao công nghệ các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới trong lĩnh vực nghiên cứu, phân tích và xử lý môi trường.

- Tham gia công tác đào tạo cán bộ khoa học theo chuyên ngành nghiên cứu.

CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ

 

Phòng thí nghiệm thuộc Phòng phân tích môi trường/CNPN được Văn phòng công nhận chất lượng (BoA), Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng chỉ công nhận ISO 17025:2017 với mã số VILAS 1236. Hiện nay Phòng thí nghiệm đang xây dựng hồ sơ năng lực đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Nghị định 127/2014/NĐ-CP với hơn 100 chỉ tiêu  quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường nước mặt, nước dưới đất, nước thải, đất, trầm tích, bùn.

Các nhóm trang thiết bị của Phòng bao gồm trang thiết bị lấy mẫu và đo đạc hiện trường như: Thiết bị lấy mẫu Dioxin theo phương pháp đẳng dòng động học trong khí thải A-2000-V (Keika Ventures - Mỹ), Thiết bị đo và phân tích khí thải Testo 350 (Testo -Germany), Thiết bị lấy mẫu khí PUF (Tisch - Mỹ) , Thiết bị lấy mẫu Dioxin trong bụi PM10 (Tisch - Mỹ)...; Nhóm thiết bị phân tích: Thiết bị quang phổ hấp thụ nguyên tử AASiCE 3000 series (Thermo - Mỹ), Máy đo quang phổ UV/VIS (Thermo - Mỹ ), Thiết bị phân tích tổng các bon hữu cơ TOC-L series (Shimadzu - Nhật )...

KẾT QUẢ CHÍNH

Trong thời gian qua, Phòng Phân tích môi trường/Chi nhánh Phía Nam đã triển khai và phối hợp thực hiện một số nội dung quan trắc môi trường với một số đơn vị trong và ngoài quân đội ở khu vực phía nam, các nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Quân chủng Hải quân, Báo cáo giám sát môi trường Công ty Lưới điện cao thế TP. HCM, các báo cáo đánh giá tác động môi trường của Tổng Công ty Tân cảng/ Quân chủng hải quân, Quân khu 7, Quân đoàn 4, Bộ Tư lệnh TP. HCM,…

HÌNH THỨC HỢP TÁC

- Phối hợp tiến hành các nghiên cứu dưới dạng đề tài khoa học các cấp;

- Thực hiện dịch vụ KH&CN trong lĩnh vực phân tích môi trường;

- Phối hợp đào tạo sinh viên các ngành trong lĩnh vực nghiên cứu.

 

Các đơn vị