Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới

21/04/2022

Nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của đổi mới và sáng tạo đối với sự phát triển trên mọi lĩnh vực, ngày 21 tháng 4 hằng năm được Liên hợp quốc (UN) chọn là Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới. Cùng với đó, ngày 26/4 hằng năm được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) chọn làm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới.

Thực hiện hướng dẫn của Cục Khoa học quân sự, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022 tại Trung tâm. Theo đó, chủ đề hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022 ở Việt Nam là: “Sở hữu trí tuệ, Đổi mới sáng tạo và Thế hệ trẻ vì một tương lai tốt đẹp hơn”; các hoạt động hưởng ứng tập trung tuyên truyền về vai trò của đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn Trung tâm về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ trong phát triển khoa học và công nghệ, bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế - xã hội, nhằm củng cố vững chắc quốc phòng an ninh, xây dựng xã hội bền vững và thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của con người.

Các băng rôn, khẩu hiệu được treo trên bảng điện tử và khu vực làm việc của các đơn vị, cơ quan gồm:

- Thế hệ trẻ là lực lượng tiên phong thực hiện đổi mới sáng tạo và phát triển tài sản trí tuệ;

- Đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ vì tương lai tốt đẹp hơn;

- Đổi mới sáng tạo - Khơi nguồn tri thức;

- Đổi mới sáng tạo - Nền tảng thúc đẩy phát triển quốc gia hiện đại;

- Sở hữu trí tuệ - Công cụ hữu hiệu để phát triển kinh tế - xã hội.

Tin bài: Phòng TTKHQS