Công bố quốc tế

tên bài báo/tên tạp chí (thuộc danh mục)/ tác giả