Ban Công nghệ thông tin

Ban chỉ huy

Trưởng ban: Thượng tá, ThS Trần Trung Kiên


GIỚI THIỆU CHUNG

Ban Công nghệ thông tin được thành lập theo Quyết định số 2314/QĐ-TTNĐVN  ngày 17/12/2013 của Tổng Giám đốc Trung tâm về việc thực hiện Tổ chức - Biên chế, quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban CNTT trực thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Đại hội Chi bộ Ban Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2020-2025

CHỨC NĂNG

Ban Công nghệ thông tin là đơn vị trực thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo, Chỉ huy Trung tâm về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT), bảo đảm an toàn thông tin số và bảo đảm kỹ thuật CNTT theo phân cấp.

NHIỆM VỤ

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về ứng dụng và phát triển CNTT đã được Bộ Quốc phòng ban hành.

- Xây dựng kế hoạch công tác CNTT, các dự án, nhiệm vụ ứng dụng và phát triển CNTT của đơn vị trình cấp có thẩm quyền và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt; tham gia thẩm định các dự án cải tiến, mua sắm vũ khí trang bị sử dụng phần mềm có giá trị khi được yêu cầu.

- Chủ trì xây dựng và quản lý vận hành, bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống CNTT phục vụ cho chỉ huy, quản lý và các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm; Bảo đảm kết nối thông suốt giữa mạng máy tính của Trung tâm với mạng máy tính của Bộ Quốc phòng; quản lý việc khai thác và sử dụng Internet trong Trung tâm. Chấp hành sự điều phối của cấp trên, tổ chức và điều phối hoạt động ứng cứu sự cố máy tính của Trung tâm.

- Hướng dẫn, tư vấn hỗ trợ các cơ quan, đơn vị về kỹ thuật, giải pháp, thiết kế, xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác sử dụng và chế độ bảo mật, an toàn thông tin; áp dụng các tiêu chuẩn phục vụ cho việc tích hợp dữ liệu và cung cấp thông tin trên mạng máy tính.

- Xây dựng kế hoạch công tác kỹ thuật CNTT của Trung tâm. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác kỹ thuật CNTT sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quản lý, tham gia bảo đảm trang bị CNTT và phần mềm đưa vào sử dụng trong Trung tâm. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong lập kế hoạch và tổ chức thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa, khắc phục sự cố kỹ thuật của hệ thống trang bị CNTT.

- Xây dựng kế hoạch ngân sách ngành CNTT trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chủ trì đề xuất việc phân bổ ngân sách sử dụng cho các mặt hoạt động CNTT của Trung tâm; phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách ngành CNTT theo quy định của Bộ Quốc phòng. Hướng dẫn áp dụng các định mức chi phí cho hoạt động triển khai ứng dụng và phát triển CNTT.

- Tổ chức tập huấn hội thảo, hội thi CNTT và chỉ đạo, tổ chức huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ CNTTcho đội ngũ cán bộ, nhân viên CNTT và các đối tượng khác trong Trung tâm.

- Tổ chức và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học Quân sự trong lĩnh vực CNTT; triển khai áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực CNTT.

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về CNTT theo kế hoạch; đề xuất với cơ quan chức năng về khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể và cá nhân trong hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT.

- Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khác khi được giao.

Các đơn vị