<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Ban hành tiêu chuẩn cơ sở về 02 giống chó bản địa: Chó H'mông cộc đuôi và Chó sông Mã

18/08/2022

Trên cơ sở kết quả các đề tài khoa học và công nghệ nghiên cứu về chó bản địa, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đã phê duyệt ban hành 02 tiêu chuẩn cơ sở về quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra đối với chó H’mông cộc đuôi và chó sông Mã để làm giống, phục vụ công tác tuyển chọn làm chó nghiệp vụ. Cụ thể như sau: 

1. Đề tài “Bảo tồn, phát triển và công nhận tiêu chuẩn giống quốc gia cho giống chó H’mông cộc đuôi” do Thạc sĩ Phạm Thanh Hải làm chủ nhiệm đề tài, Viện Sinh thái nhiệt đới là đơn vị chủ trì.

Tiêu chuẩn được phê duyệt ban hành: TCQS 62 : 2022/NĐVN, Chó H’mông cộc đuôi - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

2. Đề tài “Chọn lọc, nâng cao chất lượng chó bản địa dạng sói (chó lài sông Mã) được công nhận tiêu chuẩn giống quốc gia, phục vụ an ninh - quốc phòng”, do Tiến sĩ Bùi Xuân Phương làm chủ nhiệm đề tài, Viện Sinh thái nhiệt đới là đơn vị chủ trì.

Tiêu chuẩn được phê duyệt ban hành: TCQS 63 : 2022/NĐVN, Chó sông Mã - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

Nội dung chi tiết của 02 tiêu chuẩn download tại đường link dưới đây:

TCCS