Ban Quản lý các khu chế thử

Ban chỉ huy

Giám đốc: Thượng tá Ngô Văn Trọng


GIỚI THIỆU CHUNG

Xưởng Sản Xuất- Chế thử trực thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga được thành lập theo quyết định số 769/QĐ-NĐ ngày 04/10/2001 với chức năng, nhiệm vụ là đơn vị ứng dụng vào sản xuất- chế thử các kết quả nghiên cứu khoa học của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga thực hiện các chức năng, nhiệm vụ do Trung tâm phân công. Ngày 14/8/2012 Xưởng Sản Xuất- Chế thử được đổi tên thành Ban Quản lý các khu chế thử theo Quyết định số 1101/QĐ-TTNĐVN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Ban Quản lý các khu chế thử.

CHỨC NĂNG

- Trực tiếp quản lý và tổ chức khai thác có hiệu quả, đúng quy định toàn bộ cơ sở, vật chất tại khu vực Tây Tựu của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga trên địa bàn Phường Tây Tưu, quận Bấc Từ Liêm, TP Hà Nội.

- Tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ có liên quan đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Trung tâm và các đơn vị khác hoạt động tại khu chế thử.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Thường xuyên duy trì và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mọi hoạt động của đơn vị tại khu vực Tây Tựu.

NHIỆM VỤ

- Tham mưu đề xuất với Thường vụ Đảng ủy, Tổng giám đốc Trung tâm về chủ trương đầu tư phát triển và khai thác khu chế thử phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo chức năng của Trung tâm.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan của Trung tâm xây dựng Quy chế hoạt động để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm và dài hạn về đầu tư phát triển, khai thác khu chế thử trình Thủ trưởng Trung tâm phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Phối hợp, lập dự toán ngân sách chi phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển hàng năm của Ban Quản lý trình Thủ trưởng Trung tâm phê duyệt. Chịu trách nhiệm quản lý tài chính, tài sản theo Quy định.

- Phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh, làm việc tại các khu chế thử, các cá nhân, gia đình sống tại nhà tập thể, nhà khách, nhà công vụ. Chủ trì phối hợp với Phòng Đào tạo quản lý học viên nội trú. Kiến nghị Thủ trưởng Trung tâm và các cơ quan có liên quan của Trung tâm giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền.

- Quản lý và đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên của Ban Quản lý các khu chế thử.

- Đảm bảo vệ sinh môi trường điện, nước đáp ứng yêu cầu sinh hoạt, làm việc, sản xuất và chế thử. Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thẩm định, đánh giá tác động đến môi trường của hoạt động, sản xuất chế thử trong đơn vị.

- Thay mặt Trung tâm phối hợp với địa phương, các đơn vị đóng quân trên địa bàn, đảm bảo an ninh, an toàn khu vực đóng quân.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổng giám đốc giao.

Từ năm 2013 đến nay đơn vị đã đảm bảo cho nhiệm vụ đào tạo 9 khóa học viên tiếng Nga tập trung của Bộ Quốc phòng với 500 học viên, hoạt động nghiên cứu chế thử và sản xuất, các đồng chí ở nhà tập thể nhà công vụ.

KẾT QUẢ VÀ KHEN THƯỞNG

Năm 2008 được tặng Giấy khen số 1189/QĐ đã có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Trung tâmTừ năm 2011 đến năm 2016 được Trung tâm khen thưởng Đơn vị tiên tiến trong phong trào TĐQT hàng của Trung tâm (Số quyết định 1916/QĐ-TTNĐVN ngày 15/12/2011; 1775/QĐ-TTNĐVN ngày 11/12/2012; 2257/QĐ-TTNĐVN ngày 12/12/2013; 2202/QĐ-TTNĐVN ngày 16/12/2014; 2234/QĐ-TTNĐVN ngày 15/12/2015; 2532/QĐ-TTNĐVN ngày 12/12/2016).

Năm 2013 được tặng giấy khen đã có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Trung tâm QĐ số 207/QĐ-TTNĐVN ngày 21/02/2013

Năm 2014 đạt đơn vị vững mạnh toàn diện số 2201/QĐ-TTNĐVN ngày 16/12/2014

Năm 2017 được tặng Bằng khen của TCCT số 2342/QĐ-CT ngày 19/12/2017 đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Các đơn vị