<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Bộ kit ELISA VN-Scrub typhus IgG

08/01/2024

GIỚI THIỆU
Bộ kit ELISA phát hiện kháng thể IgG O. tsutsugamushi có độ nhạy là 94.68% và độ đặc hiệu là 96,67% nhằm hỗ trợ chẩn đoán xác định bệnh sốt mò. Sản phẩm giúp công tác chẩn đoán cho bệnh nhân nghi nhiễm sốt mò của các cơ sở y tế trong và ngoài Quân đội nhanh và chính xác hơn phương pháp truyền thống hiện đang được áp dụng.    

THÀNH PHẦN

 

TT

Thành phần

Số lượng

1

Đĩa ELISA 96 giếng đã được gắn hỗn hợp 4 kháng nguyên O. tsutsugamushi.

1

2

Dung dịch đệm rửa washing buffer  PBST 25x (40 ml)

1

3

Skim milk dùng pha loãng mẫu và phủ kháng thể (4g pha trong 80 ml PBST)

1

4

Đối chứng dương (20 µl/1 ống 1ml)

1

5

Đối chứng âm (20 µl/1 ống 1ml)

1

6

Dung dịch kháng thể 2–IgG chuột kháng IgG người

cộng hợp HRP (30 µl/ống)

1

7

Dung dịch hiện màu số 2: H₂O₂ (6 ml/ống),

(tránh ánh sáng)

1

8

Dung dịch dừng phản ứng: Stop solution - (2M H₂SO₄) (8 ml/ống)

1