<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Cao su phối liệu D6

08/01/2024

GIỚI THIỆU

Cao su phối liệu D6 là cao su chuyên dụng được thiết kế chế tạo sử dụng cho việc làm kíp điện vi sai trong sản xuất thuốc nổ trên cơ sở cao su tự nhiên, carbon black, chất lưu hóa, chất xúc tiến lưu hóa, và phụ gia khác.

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT      TCQS 09:2016/NĐVN

TT

Tên chỉ tiêu

Yêu cầu kỹ thuật

Phương pháp thử

 

Nhóm chỉ tiêu chưa lưu hóa

  1.  

Ngoại quan

Bề mặt nhẵn bóng, màu đen đồng nhất

Quan sát bằng mắt

  1.  

Thời gian sống trong “điều kiện bảo quản”, ngày, không nhỏ hơn

15

 

 

Nhóm chỉ tiêu sau lưu hóa

Lưu hoá theo chế độ: 150°C, 7 phút và 10 MPa, kích thước mẫu lưu hóa (200 x 150 x 2) mm và được đem kiểm tra các chỉ tiêu sau khi lưu hóa 15h

  1.  

Ngoại quan

Bề mặt nhẵn bóng, màu đen đồng nhất

Quan sát bằng mắt

  1.  

Khối lượng riêng, g/cm3

1,46 - 1,52

TCVN 4866:2007

  1.  

Độ cứng, Shore A

60-70

TCVN 1595-1:2007

  1.  

Độ bền xé rách, N/cm

450 - 500

TCVN 1597-1:2006

  1.  

Độ bền kéo đứt, N/cmħ, không nhỏ hơn

1400

TCVN 4509:2006

  1.  

Độ dãn dài khi đứt, %, không nhỏ hơn

300

TCVN 4509:2006