<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Chế phẩm vi sinh Bio-NTK

08/01/2024

GIỚI THIỆU

Chế phẩm vi sinh Bio-NTK xử lý chất thải hữu cơ sử dụng cho nhà tiêu khô (nhà vệ sinh không dùng nước).

Chế phẩm được chế tạo từ tổ hợp các chủng vi sinh vật hữu ích, mật độ ≥ 108 CFU/g, có khả năng sinh tổng hợp enzyme phân hủy các hợp chất hữu cơ từ chất thải nhà tiêu khô.

Bổ sung 1 kg chế phẩm ngay từ khi bắt đầu vận hành nhà tiêu khô gúp thúc đẩy nhanh quá trình phân hủy chất thải hữu cơ, giảm nguy cơ gây mùi và tiêu diệt mầm bệnh. Hỗn hợp sau ủ có thể sử dụng như nguồn phân bón hữu cơ cung cấp cho cây trồng.

THÔNG SỐ CƠ BẢN

TT

Thông số

Đơn vị

Giá trị

  1.  

Mật độ vi sinh vật phân giải cellulose, không nhỏ hơn

CFU/g

1,0 × 108

  1.  

Mật độ vi sinh vật phân giải protein, không nhỏ hơn

CFU/g

1,0 × 108

  1.  

Mật độ vi sinh vật phân giải tinh bột, không nhỏ hơn

CFU/g

1,0 × 108

  1.  

Mật độ vi sinh vật tạp, không lớn hơn

CFU/g

1,0 × 105

  1.  

Độ ẩm, % khối lượng

%

12 ÷ 14

  1.  

Độ đồng đều, %, không nhỏ hơn

%

95