<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Chế phẩm vi sinh BKMA

GIỚI THIỆU

Chế phẩm vi sinh BKMA xây dựng từ tổ hợp vi sinh vật kỵ khí ưa mặn. Chế phẩm đã đăng ký sáng chế và được chấp nhận đơn hợp lệ theo QĐ số 46591/QĐ-SHTT ngày 02/07/2018.

Chế phẩm được ứng dụng để xử lý trực tiếp các nguồn thải hữu cơ trong điều kiện nước lợ và nước mặn với COD lên đến 15000 mg O₂/l hoặc sử dụng như giống khởi động trong các hệ thống xử lý chất thải theo nguyên lý kỵ khí

Bổ sung trực tiếp vào bể xử lý chất thải với tỷ lệ 0,5 kg chế phẩm/1mĨ nước thải, định kỳ 3 – 6 tháng/lần.

THÔNG SỐ CƠ BẢN

TT

Thông số

Đơn vị

Giá trị

1

Hình dạng, kích thước

mm

Hình cầu, d = 4.5

2

Màu sắc

-

Xám đen

3

Mật độ vi khuẩn kỵ khí

MPN/ml

4.6 x 1010

4

Mật độ methanogen

MPN/ml

2.8 x 10⁹

5

Hoạt tính sinh methane

gCOD-CH₄/gVSS.ngày

0.867 ± 0.042

6

Chỉ số thể tích bùn lắng

ml/mg

15.8 ± 0.84

 

Sản phẩm - Dịch vụ