<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Chi nhánh Phía Nam duy trì và mở rộng năng lực hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

09/07/2024

Với mục đích duy trì và tăng cường năng lực hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường cho phòng thí nghiệm Chi nhánh Phía Nam/ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP, đảm bảo chuẩn hóa công tác quản lý chất lượng phòng thí nghiệm, nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động thử nghiệm, từng bước cải thiện và mở rộng các hoạt động về dịch vụ khoa học kỹ thuật, đáp ứng thị trường khoa học công nghệ trong nước, phòng thí nghiệm Chi nhánh Phía Nam/Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đã thực hiện các thủ tục đăng ký và được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường bổ sung theo mã số VIMCERTS 300, trong đó, ngoài việc duy trì năng lực quan trắc các thông số đã được công nhận còn bổ sung năng lực quan trắc một số thông số môi trường khác.

Năm 2022 phòng thí nghiệm Chi nhánh Phía Nam/Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (mã số VIMCERTS 300) với 109 thông số được công nhận. Theo đó, đơn vị được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực quan trắc môi trường đối với nước mặt, nước thải, nước dưới đất, nước biển, đất và trầm tích. Từ đó đến nay, Chi nhánh luôn được quan tâm đầu tư tiềm lực khoa học và công nghệ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và tham gia vào các hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực môi trường.

Ngày 17/5/2024, Hội đồng thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành thẩm định, đánh giá điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường của Chi nhánh Phía Nam trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu có liên quan và kết quả kiểm tra, đánh giá thực tế làm căn cứ để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, trong đó có đề nghị một số thông số quan trắc mới so với Giấychứng nhận cũ.

Kết quả đánh giá cho thấy, hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm tại Chi nhánh về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Các thử nghiệm viên đều có chuyên môn và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và thử nghiệm, có hiểu biết tốt về các phép thử được phân công, các kết quả thử nghiệm thành thạo đều đạt yêu cầu. Trang thiết bị và cơ sở vật chất thực hiện quan trắc hiện trường, xử lý và phân tích môi trường đáp ứng yêu cầu.

Ngày 02/7/2024, Chi nhánh Phía Nam/Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số 39/GCN-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường với phạm vi bổ sung 117 thông số, cùng với 109 thông số đã được cấp theo Giấy chứng nhận cũ, nâng tổng số các thông số được công nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường cho Chi nhánh lên 226 thông số, trong đó lấy mẫu và bảo quản mẫu: 36 thông số, đo tại hiện trường: 40 thông số, xử lý và phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm: 150 thông số. Cụ thể cho các nền mẫu gồm: nước mặt: 40 thông số, nước dưới đất: 35 thông số, nước thải: 26 thông số, nước biển: 27 thông số, không khí xung quanh: 20 thông số, khí thải: 33 thông số, đất: 14 thông số, trầm tích: 11 thông số, bùn: 10 thông số, chất thải rắn: 10 thông số.

Trên cơ sở Giấy chứng nhận mới được cấp, phòng thí nghiệm Chi nhánh Phía Nam/Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga sẽ có cơ sở pháp lý để thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực quan trắc môi trường, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng hoạt động quan trắc, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt là hoạt động quan trắc hiện trường, lấy và bảo quản mẫu dioxin/furan trong không khí xung quanh và khí thải do đây là những thông số rất quan trọng đòi hỏi cao về kỹ thuật, trang thiết bị, quy trình lấy và bảo quản mẫu phải đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe.

Tin bài: Đỗ Thị Tuyết Nhung, Chi nhánh Phía Nam