<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Chỉ thị ẩm CTA-1

08/01/2024

GIỚI THIỆU

Chỉ thị ẩm CTA-1 gồm hai phần:

Phần chỉ thị ẩm có thể thay đổi màu sắc theo độ ẩm không khí tại khu vực đo.

Phần bảng so màu: tương ứng với độ ẩm không khí, có thể xác định được độ ẩm không khí.

Chỉ thị ẩm CTA-1 dùng để xác định độ ẩm tương đối của không khí trong các kho bảo quản, phòng làm việc và các thể tích kín như hòm hộp, bình lọ khi bảo quản hoặc niêm cất.

TIÊU CHUẨN   06 TCN 514:2003

TT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị tính

Giá trị

  1.  

Kích thước phần chỉ thị làm việc

mm

20 x 55

  1.  

Kích thước ngoài

mm

60 x 95

  1.  

Khoảng đo độ ẩm

%

30 - 80

  1.  

Sai số so màu

%

< 3

  1.  

Thời gian chuyển màu

phút

< 60