<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Chức năng

trung tâm nhiệt đới

Chức năng, nhiệm vụ

- Nghiên cứu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực Vật liệu học nhiệt đới, Sinh thái nhiệt đới và Y sinh nhiệt đới nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết của hai nước;

- Triển khai thực tế và hỗ trợ ứng dụng các giải pháp sáng tạo và công nghệ tiên tiến tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga;

- Điều phối và hỗ trợ hợp tác giữa các tổ chức Việt Nam và Nga giải quyết các nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Đào tạo các chuyên gia Việt Nam và Nga, trong đó có huấn luyện và nâng cao trình độ;

- Tham gia thực hiện các chương trình và dự án hợp tác song phương giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga;

- Hợp tác khoa học - công nghệ với các tổ chức của nước thứ ba và tham gia các dự án quốc tế phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga.