<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Chuyển đổi số

Giải pháp chuyển đổi số cho các thư viện trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Giải pháp chuyển đổi số cho các thư viện trong Quân đội nhân dân Việt Nam

09/05/2024

Ngày 11/2/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 206/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình chuyển đối số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện  và hình thành mạng lưới thư viện hiện đại; bảo đảm cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu người sử dụng.

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử trong Quân đội

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử trong Quân đội

09/05/2024

Chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta nhằm đưa đất nước bứt phá, phát triển ngang tầm khu vực và thế giới. Trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, chuyển đổi số góp phần quan trọng nâng cao sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho Quân đội ứng phó kịp thời với những thách thức mới.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng

09/05/2024

Thực hiện chủ trương, định hướng chiến lược của Ðảng, Nhà nước về chuyển đổi số quốc gia, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân quyết liệt thực hiện xây dựng, củng cố hạ tầng kết nối mạng nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.