<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Công nhận năng lực Phòng thí nghiệm Viện Sinh thái nhiệt đới đáp ứng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

02/10/2023

Với mục đích chuẩn hóa công tác quản lý phòng thí nghiệm theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, nâng cao năng lực và nhận thức của các cán bộ thử nghiệm, cán bộ quản lý phòng về các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017, từng bước cải thiện các hoạt động thuộc về dịch vụ khoa học kỹ thuật, đáp ứng thị trường khoa học, công nghệ trong nước và quốc tế, Phòng thí nghiệm Viện Sinh thái nhiệt đới (STNĐ) đã triển khai xây dựng hệ thống quản lý và vận hành theo tiêu chuẩn ISO 17025:2017.

Năm 2019, Phòng Sinh thái môi trường quân sự được giao chủ trì nhiệm vụ “Xây dựng hồ sơ công nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường cho Viện Sinh thái nhiệt đới”. Trên cơ sở kết quả của nhiệm vụ, năm 2021 Phòng thí nghiệm Viện STNĐ được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (VIMCERTS 278) với 94 thông số được công nhận. Đây là một bước tiến dài, khẳng định năng lực thử nghiệm của Viện STNĐ, đáp ứng các yêu cầu về thị trường khoa học và công nghệ trong nước.

Trong xu thế phát triển chung của khoa học nói chung và lĩnh vực thử nghiệm nói riêng, ngoài việc phục vụ các nhiệm vụ nghiên cứu của cán bộ và các nhiệm vụ được giao, phòng thí nghiệm Viện STNĐ đã được quan tâm và tham gia các hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực môi trường. Chính vì lý do đó, việc phát triển phòng thí nghiệm theo đúng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 và được đơn vị có chức năng đánh giá và cấp chứng chỉ phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 là yêu cầu cần thiết đối với Viện STNĐ trong thời điểm này.

Nhiệm vụ “Xây dựng năng lực Phòng thí nghiệm Viện STNĐ đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 đưa ra các yêu cầu như sau:

1. Chuẩn hóa toàn bộ tài liệu quản lý theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

2. Đào tạo và nâng cao nhận thức của các cán bộ thử nghiệm, cán bộ quản lý phòng về các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017.

3. Hoàn thiện các hồ sơ vận hành theo đúng các thủ tục và thực tế tại phòng thí nghiệm.

4. Mở rộng 03 chỉ tiêu và cập nhật các phiên bản phương pháp thử nghiệm theo quy định mới.

Tháng 8/2023, Phòng thí nghiệm Viện STNĐ đã được Văn phòng công nhận năng lực, đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (AOSC) tiến hành đánh giá công nhận phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

Kết quả đánh giá cho thấy hệ thống quản lý chất lượng Phòng thí nghiệm tại Viện STNĐ về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn chất lượng ISO/IEC 17025:2017. Các thử nghiệm viên đều có chuyên môn và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và thử nghiệm, có hiểu biết tốt về các phép thử được phân công, tay nghề thử nghiệm thành thạo. Số lượng phép thử được đề nghị công nhận là 28 phép thử (trong đó 24 phép thử thuộc lĩnh vực hóa học và 4 phép thử thuộc lĩnh vực sinh học).

Ngày 28/9/2023, Phòng thí nghiệm Viện STNĐ đã được cấp Chứng chỉ công nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 với mã số VLAT-1.1296.

Tin bài: Đào Thị Thu Hường (Viện Sinh thái nhiệt đới)