<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Dầu rửa DR-02

08/01/2024

GIỚI THIỆU

Dầu rửa DR-02 dùng để rửa các lớp dầu, mỡ bảo quản trong quá trình phá niêm cất các loại xe máy quân sự, phụ tùng, vật tư kỹ thuật, rửa nòng pháo và các chi tiết khóa nòng sau khi sử dụng, xúc rửa hệ thống làm mát bằng nước của động cơ đốt trong.

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

TT

Tên chỉ tiêu

Yêu cầu kỹ thuật

Phương pháp thử

  1.  

Ngoại quan

Chất lỏng trong suốt, không bị tách lớp, từ không màu đến hơi vàng

Mắt thường

  1.  

Khối lượng riêng ở 20°C, g/cm2, không nhỏ hơn

1,01

TCVN 2684-78

  1.  

Độ nhớt ở 25°C, cSt, không nhỏ hơn

400

TCVN 3171:2003

  1.  

Độ Ph

Độ Ph

TCVN 5458-91

  1.  

Điểm đục, °C, không lớn hơn

21

TCVN/QS 1242:2008

  1.  

Hàm lượng chất hoạt động bề mặt, % khối lượng, không nhỏ hơn

10

TCVN 5492-91