<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Dịch vụ khoa học công nghệ

Hoạt động thử nghiệm đánh giá độ bền vật liệu của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga: Vươn tới sự hoàn thiện

Hoạt động thử nghiệm đánh giá độ bền vật liệu của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga: Vươn tới sự hoàn thiện

18/08/2023

Nghiên cứu thử nghiệm vật liệu về độ bền dưới tác động của khí hậu nhiệt đới là một trong những nhiệm vụ của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, được xác định trong Hiệp định liên Chính phủ giữa Việt Nam và Liên Xô (Liên bang Nga kế thừa trách nhiệm phía Liên Xô tiếp tục thực hiện Hiệp định).

Trung tâm Nhiệt đới Việt- Nga: 35 năm xây dựng và phát triển năng lực quan trắc, phân tích môi trường và đánh giá tác động môi trường

Trung tâm Nhiệt đới Việt- Nga: 35 năm xây dựng và phát triển năng lực quan trắc, phân tích môi trường và đánh giá tác động môi trường

07/08/2023

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hỗn hợp nhiệt đới Việt - Nga (gọi tắt là Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga), được thành lập trên cơ sở Hiệp định liên chính phủ giữa Việt Nam và Liên Xô ký ngày 07 tháng 3 năm 1987 (từ năm 1993 Liên bang Nga kế thừa trách nhiệm phía Liên Xô tiếp tục thực hiện Hiệp định),

Trung tâm Nghiên cứu và Điều trị kỹ thuật cao, chặng đường 12 năm xây dựng phát triển

Trung tâm Nghiên cứu và Điều trị kỹ thuật cao, chặng đường 12 năm xây dựng phát triển

18/05/2023

Là cơ sở nghiên cứu khoa học đồng thời thực hành khám chữa bệnh, Trung tâm Nghiên cứu và Điều trị kỹ thuật cao (TTNC&ĐTKTC)  thuộc Viện Y sinh nhiệt đới trong những năm qua luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư của cấp trên, đơn vị đã không ngừng phát triển về nhiệm vụ.