<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Dung dịch Phosphat hóa PPH-1

GIỚI THIỆU

Dung dịch PHH-1 được sử dụng để xử lý bề mặt, biến tính gỉ, tạo lớp màng phốt phát hóa trên bề mặt kim loại hoặc hợp kim trước khi mạ nhúng nóng, phun phủ và sơn nhằm mục đích tăng cường độ bám của màng sơn cũng như tăng cường khả năng bảo vệ của màng sơn.

TIÊU CHUẨN     06 TCN 514:2003

Sản phẩm - Dịch vụ