<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Dung dịch ức chế tiếp xúc NG-1

GIỚI THIỆU

Dung dịch ức chế tiếp xúc NG-1 dùng để bảo quản niêm cất các loại vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật, đạn dược, linh kiện chi tiết máy móc thiết bị chế tạo từ kim loại đen trong điều kiện bịt kín.

THÀNH PHẦN

Natri nitrit kỹ thuật, glyxerin kỹ thuật, natri cacbonat kỹ thuật, nước cất.

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT           TQSA 1179:2005

TT

Tên chỉ tiêu

Yêu cầu kỹ thuật

  1.  

Dạng ngoài

Không màu trong suốt, không thay đổi màu theo thời gian bảo quản

  1.  

Khối lượng riêng, g/cm3 

≥ 1,27

Sản phẩm - Dịch vụ