<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Giấy tẩm chất ức chế bay hơi BV

08/01/2024

GIỚI THIỆU

Giấy ức chế bay hơi dùng để bảo quản niêm cất các loại vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật, đạn dược, linh kiện chi tiết máy móc thiết bị chế tạo từ kim loại đen trong điều kiện bịt kín.

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT           TQSA 1180:2005

TT

Tên chỉ tiêu

Yêu cầu kỹ thuật

  1.  

Dạng bề ngoài

Màu trắng

  1.  

Độ hút nước của giấy nền trong thời gian 10 phút, mm, không nhỏ hơn

- Theo chiều dọc

- Theo chiều ngang

 

 

25,5
18,3

  1.  

Độ chịu gấp của giấy nền, số lần gấp, không nhỏ hơn

- Theo chiều dọc

- Theo chiều ngang

 

 

8

3

  1.  

Độ ẩm của giấy, %, không lớn hơn

- Sau khi tẩm ức chế

- Khi sử dụng

 

10
13

  1.  

Hàm lượng ức chế, g/m3

3-5