<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần nêu gương trong học tập và làm theo Bác

Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần nêu gương trong học tập và làm theo Bác

13/06/2023

Sáng 12/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Toàn quân quán triệt và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương

Toàn quân quán triệt và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương

05/07/2022

Quán triệt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngày 28/12/2021, Quân ủy Trung ương ban hành Nghị quyết số 847-NQ/QUTW về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Đây là Nghị quyết rất quan trọng, cấp thiết, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.