<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Hội nghị Đảng ủy tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư; học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 BCHTW Đảng khóa XIII

06/11/2023

Sáng ngày 02/11/2023, Thường vụ Đảng ủy Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư khoá XI “Về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”; học tập các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Đồng chí Đại tá Nguyễn Khắc Thăng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm chủ trì và trực tiếp quán triệt, triển khai các nội dung tại Hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Tổng Giám đốc Trung tâm; chỉ huy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung tâm.

Quang cảnh hội nghị.

Về Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư khóa XI, báo cáo và các ý kiến tham luận tại Hội nghị đều thống nhất đánh giá: qua 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, Đảng ủy Trung tâm và cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn xác định đây một nội dung quan trọng, thường xuyên ở mỗi cơ quan, đơn vị; đồng thời gắn với thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW, ngày 26/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Quy chế số 775/QC-CT, ngày 12/5/2022 của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam về công tác quản lý tư tưởng quân nhân. Thường xuyên nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính trị viên, cán bộ đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị, người chỉ huy; định kỳ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tiến hành công tác tư tưởng. Trung tâm cũng cụ thể hoá, ban hành hơn 60 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, định hướng dư luận xã hội cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Thường xuyên kiện toàn tổ chức, lực lượng tiến hành công tác dư luận xã hội. Thường xuyên chỉ đạo cơ quan chính trị các cấp làm tốt công tác theo dõi, bám nắm, dự báo, định hướng tư tưởng và nắm bắt tình hình dư luận xã hội, nhất là trước những vấn đề “nóng”, sự kiện chính trị trọng đại, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Triển khai các cuộc điều tra, thăm dò, khảo sát dư luận nhằm kịp thời xác minh, xử lý đúng quy định các trường hợp có dấu hiệu mất dân chủ, mất đoàn kết trong các cơ quan, đơn vị; giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vấn đề nảy sinh, góp phần quan trọng trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, môi trường văn hóa quân sự ngày càng tốt đẹp, lành mạnh; củng cố khối đoàn kết nội bộ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, mối quan hệ tốt đẹp cho từng quân nhân và tập thể quân nhân; tình hình tư tưởng, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của tuyệt đại đa số cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn Trung tâm bảo đảm tốt; góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, kết quả xây dựng Đảng bộ Trung tâm hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, Trung tâm vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đồng thời, cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, xác định nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 100-KL/TW trong thời gian tới. 

Ngay sau hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, các đại biểu được nghiên cứu, học tập, quán triệt các nội dung: thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, BCHTW khóa XIII; Nghị quyết số 34-NQ/TW ngày 09/01/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông đối ngoại trong tình hình mới; Chỉ thị 24-CT/TW ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ chủ chốt của Trung tâm nắm vững, thống nhất về nhận thức và tổ chức thực hiện, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm lần thứ VII.
Kết luận hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong Đảng bộ Trung tâm tiếp tục tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận và Thông báo tới các đối tượng theo hướng dẫn của Trung tâm. 

Tin bài: Văn Diện (Phòng TTKHQS)