<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Khóa học đào tạo nhận thức các quy chuẩn phục vụ hoạt động thẩm định/thẩm tra kiểm kê khí nhà kính

27/09/2023

Thực hiện nội dung nhiệm vụ KH&CN cấp Trung tâm: “Xây dựng năng lực Chi nhánh Phía Nam đáp ứng yêu cầu thẩm định kiểm kê khí nhà kính theo tiêu chuẩn ISO 14065: 2020”; trong các ngày 11,15,18 và 19/9/2023, Chi nhánh Phía Nam đã phối hợp cùng đơn vị đào tạo ISOCERT và Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA)/Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai khóa học đào tạo nhận thức các quy chuẩn phục vụ hoạt động thẩm định/thẩm tra kiểm kê khí nhà kính (KNK).

Mục đích của khóa học nhằm xây dựng năng lực cho Chi nhánh Phía Nam về hoạt động kiểm kê và thẩm định KNK theo tiêu chuẩn ISO 14065:2020 trong 02 lĩnh vực: 1/Phát thải KNK trực tiếp và phát thải KNK gián tiếp qua năng lượng; 2/Phát thải và loại bỏ KNK từ nông nghiệp, lâm nghiệp và hình thái sử dụng đất khác.

Quang cảnh buổi đào tạo ISO/IEC 17029:2019 & ISO 14065:2020.

Tham gia khóa học có các đồng chí trong Ban Giám đốc và các thành viên trong nhóm thực hiện nhiệm vụ. Các chuyên gia của ISOCERT và BoA giới thiệu các nội dung đào tạo, bao gồm:

1. Đào tạo nhận thức chung các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17029:2019 & ISO 14065:2020: Đánh giá sự phù hợp - Nguyên tắc chung và yêu cầu đối với tổ chức xác nhận giá trị sử dụng và kiểm tra xác nhận.

2. Đào tạo nhận thức chung các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14064-3: 2019; ISO 14066: 2011: Yêu cầu đối với hướng dẫn để thẩm tra và thẩm định của các tuyên bố KNK; Yêu cầu về năng lực đối với đoàn thẩm tra/thẩm định KNK.

3. Đào tạo nhận thức chung các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018; ISO 14064-2: 2019: Thiết kế và xây dựng kiểm kê KNK cho tổ chức; Định lượng, quan trắc và báo cáo giảm thiểu, tăng cường loại bỏ phát thải KNK.

Chuyên gia giới thiệu nội dung đào tạo.

Sau 04 ngày đào tạo, các cán bộ của Chi nhánh Phía Nam đã hoàn thành nội dung khóa học, nắm chắc và hiểu rõ các yêu cầu của từng tiêu chuẩn, áp dụng vào các tình huống thực tế làm cơ sở cho hoạt động thực hành kiểm kê KNK theo ISO 14064-1:2018, 14064-2:2019, 14064-3:2019 cho 03 đơn vị thuộc 02 lĩnh vực và thẩm định kết quả kiểm kê KNK theo ISO 14065:2020 cho 02 đơn vị thuộc 02 lĩnh vực trong thời gian tới.

Tin bài: Nguyễn Văn Linh - Phòng Sinh thái cạn/CNPN