<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Mỡ pháo VN.PVK

08/01/2024

GIỚI THIỆU

Mỡ pháo VN.PVK là mỡ hydrocarbon dùng để bảo vệ bề mặt các chi tiết kim loại đen và kim loại màu, các cơ cấu truyền động khỏi ăn mòn, làm việc ở nhiệt độ từ -50°C đến +50°C.

Mỡ VN.PVK bám dính tốt, bền nước, cách ly hơi ẩm, bền keo và oxy hóa cao, độ bay hơi thấp. Dùng mỡ VN.PVK để bảo quản giúp các bề mặt kim loại không bị ăn mòn, bị gỉ trong thời gian 3 -10 năm.

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT   TCQS 10:2016/NĐVN; ГОСТ 10877-76

TT

Tên chỉ tiêu

Mức

Phương pháp thử

  1.  

Ngoại quan

Chất lỏng đồng nhất, màu vàng sáng đến nâu sẫm

Mắt thường

  1.  

Nhiệt độ nhỏ giọt, °C, không nhỏ hơn

60

TCVN 2697:1978

  1.  

Nhiệt độ tuột, °C, không nhỏ hơn

50

ГОСТ 6037-75

  1.  

Tính chất bảo vệ ở 50°C trong 30 giờ

Đạt yêu cầu

ГОСТ 9054-75

  1.  

Thử nghiệm ăn mòn tấm đồng ở 100°C trong 3 giờ

Đạt yêu cầu

TCVN 2694:2007

  1.  

Trị số axit, mg KOH/1g, không lớn hơn

1,0

TCVN 2695:2008

  1.  

Hàm lượng axit tan trong nước, % khối lượng

Không có

TCVN 3184:1979

  1.  

Hàm lượng nước

Không có

TCVN 3183:1979

  1.  

Hàm lượng tạp chất cơ học, % khối lượng, không lớn hơn

0,07

ГОСТ 19537-83

  1.  

Độ lún kim ở 25°C, 10-1 mm

70-150

TCVN 5853:1995