<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Mở rộng năng lực Phòng thí nghiệm Chi nhánh Ven biển (VILAS 1258)

27/02/2023

Các hoạt động thử nghiệm trên hướng vật liệu tại Chi nhánh Ven biển (CNVB) từ những ngày đầu thành lập đã hoạt động tuân thủ theo chuẩn TCVN/QS 877:2014 cho đến ngày nay. Với mục đích hội nhập và nâng cao chuẩn hóa các lĩnh vực, chỉ tiêu thử nghiệm, Phòng thí nghiệm CNVB đã tập trung đầu tư đào tạo, huấn luyện nhận thức về ISO/IEC 17025:2017; tổ chức đào tạo cán bộ, xây dựng hệ thống quản lý, các văn bản, tài liệu đồng bộ. Theo đó, ngày 26 tháng 11 năm 2019, Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA), Bộ Khoa học và Công nghệ ra Quyết định và cấp Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm Chi nhánh Ven biển, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 với danh mục gồm 19 phép thử (mã số VILAS 1258).

Việc duy trì hoạt động thử nghiệm đã mang đến cho Phòng thí nghiệm CNVB nhiều cơ hội và thách thức. Các hoạt động thử nghiệm ngày càng được chuẩn hóa, từ yêu cầu cao về kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị, đảm bảo điều kiện tiện nghi môi trường đến huấn luyện, đào tạo đội ngũ cán bộ. Chính vì vậy, các thủ tục, hồ sơ các phép thử được thực hiện tại CNVB thường xuyên được hoàn thiện đầy đủ không chỉ với 19 phép thử thuộc VILAS 1258 mà cả những phép thử chưa được công nhận cũng được vận dụng tương tự. Trên cơ sở đó, xuất phát từ năng lực về nhân sự, trang thiết bị được bổ sung và đặc biệt là xuất phát từ nhu cầu cần mở rộng số lượng các chỉ tiêu thử nghiệm được công nhận, năm 2022, Chi nhánh Ven biển đã đề xuất nhiệm vụ: “Mở rộng phạm vi, năng lực thử nghiệm phòng thí nghiệm chi nhánh ven biển – VILAS 1258” với mục tiêu duy trì năng lực cho 19 phép thử đã được công nhận và mở rộng thêm ít nhất 20 chỉ tiêu thử nghiệm trong 2 lĩnh vực cơ và hóa.

Hàng loạt các hoạt động được CNVB triển khai cụ thể như trước khi được công nhận lần đầu nhưng ở phạm vi và quy mô cao hơn hẳn. Một mặt, việc đào tạo, huấn luyện được tiến hành, mặc khác việc rà soát những điểm không phù hợp trong hồ sơ hệ thống, bộ SOP, Sổ tay chất lượng, các cam kết... trong 3 năm triển khai thực hiện cũng là yếu tố không hề nhỏ. Tuy vậy, với quyết tâm và nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, trong hai ngày 29-30/11/2022, tập thể Phòng thí nghiệm đã phối hợp cùng với Đoàn chuyên gia đánh giá của BoA tiến hành đánh giá toàn diện các tiêu chí của Phòng thí nghiệm CNVB theo 44 chỉ tiêu thử nghiệm (cả đánh giá lại và mở rộng). Đến ngày 22/02/2023 Giám đốc BoA đã ban hành quyết định số 102.2023/QĐ-VPCNCL công nhận PTN Chi nhánh Ven biển (VILAS 1258) đã được đánh giá và phù hợp với yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017./.

Danh mục phép thử được công nhận:

Một số hình ảnh hoạt động thử nghiệm tại Chi nhánh Ven biển:

Tin bài: Nguyễn Đức Anh (Chi nhánh Ven biển)