<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao

04/06/2024

Ngày 3-6, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Chi nhánh Ven biển, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024.
Giai đoạn 2019 - 2024, cấp ủy, chỉ huy các cấp của Chi nhánh Ven biển, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga luôn xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác thi đua khen thưởng; tích cực tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, nội dung Phong trào Thi đua Quyết thắng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ toàn đơn vị. Phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị được duy trì thường xuyên, nghiêm túc.

Chỉ huy đơn vị chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích trong Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024. 

Mỗi đợt thi đua đều xác định rõ chủ đề, mục đích, yêu cầu, chỉ tiêu và biện pháp thực hiện phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ chính trị của đơn vị và những sự kiện chính trị nổi bật của đất nước, Quân đội, thu hút được đông đảo cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tích cực tham gia và đạt được nhiều thành tích quan trọng, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng; tích cực đổi mới nội dung, hình thức thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng. Đơn vị tập trung xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động; động viên toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo THẾ ANH (qdnd.vn)