Phòng Hậu cần- Kỹ thuật

Ban chỉ huy

Trưởng phòng: Đại tá Đặng Đình Chính

Phó trưởng phòng: Thượng tá Hoàng Minh Tuấn; Thượng tá Nguyễn Đức Thọ


GIỚI THIỆU CHUNG

Phòng Hậu cần - Kỹ thuật là một trong những cơ quan, đơn vị được thành lập ngay từ những ngày đầu thành lập Trung tâm Nhiệt đới Việt - Xô (nay là Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga) theo Quyết định số 288/QĐ-TM ngày 18/7/1988 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về việc ban hành biên chế Trung tâm Nhiệt đới Việt - Xô.

CHỨC NĂNG

Là cơ quan tham mưu cho Thường vụ, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật trong toàn Trung tâm.

NHIỆM VỤ

- Căn cứ Nghị quyết, Chỉ lệnh, Kế hoạch của các cơ quan Bộ Quốc phòng, nhiệm vụ của Trung tâm, Kế hoạch bảo đảm Hậu cần - Kỹ thuật của Tổng Giám đốc, triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác Hậu cần - Kỹ thuật theo đúng điều lệ, nội quy công tác Hậu cần - Kỹ thuật của Bộ Quốc phòng; quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ ngành thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Trung tâm.

- Thực hiện tốt chế độ sơ kết, tổng kết công tác Hậu cần - Kỹ thuật; báo cáo cấp trên theo quy định.

KẾT QUẢ VÀ KHEN THƯỞNG

Với tinh thần chủ động, tích cực khắc phục khó khăn và thực hiện tốt phương châm “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”  trong công tác bảo đảm hậu cần - kỹ thuật, những năm qua, tổ chức đảng các cấp và đội ngũ cán bộ, nhân viên Phòng HC-KT luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy sức mạnh tập thể tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trở thành một trong những cơ quan mẫu mực, tiêu biểu được các cấp ghi nhận, khen thưởng.

 - Ban chỉ đạo Phòng trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” Bộ Quốc phòng Tặng Giấy khen năm 2020.

 - Thủ trưởng Trung tâm tặng Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng năm 2016, 2017, 2019, 2020. Đơn vị tiên tiến năm 2015, 2018.

 - Ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm tặng Giấy khen cho Đảng uỷ Phòng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2016, 2017, 2019, 2020.      

Các đơn vị