Phòng Kế hoạch khoa học

Ban chỉ huy

Trưởng phòng: Trung tá, TS. Nguyễn Hồng Phong

Phó Trưởng phòng: Thiếu tá, TS. Nguyễn Đức Anh


GIỚI THIỆU CHUNG

Phòng Kế hoạch khoa học là đơn vị có vai trò quan trọng trong cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, là cơ quan tham mưu cho Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc về hoạt động khoa học công nghệ của toàn Trung tâm. 

Tập thể cán bộ Phòng Kế hoạch khoa học

CHỨC NĂNG

- Tham mưu giúp Đảng ủy và Thủ trưởng TTNĐ Việt - Nga về công tác khoa học, công nghệ và môi trường (KHCN&MT);

- Cơ quan giúp việc cho Thủ trưởng TTNĐ Việt - Nga chỉ huy, chỉ đạo và quản lý Nhà nước về KHCN&MT.

NHIỆM VỤ

- Nghiên cứu, đề xuất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện quản lý công tác KHCN&MT; xây dựng và quản lý chương trình, kế hoạch KH&CN, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường của TTNĐ Việt- Nga.

- Thực hiện quản lý nhà nước về KHCN&MT theo quy định của Luật KH&CN, Luật Bảo vệ môi trường, Điều lệ công tác KH&CN, Điều lệ công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong QĐNDVN, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và các quy chế, quy định của TTNĐ Việt- Nga.

- Thực hiện các thủ tục để xét duyệt, đánh giá, nghiệm thu các đề tài, nhiệm vụ KH&CN, nhiệm vụ bảo vệ môi trường từ do Trung tâm chủ trì; thực hiện việc đăng ký, giao nộp sản phẩm KHCN theo quy định.

- Tham gia xây dựng và quản lý tiềm lực KHCN&MT; tham gia đào tạo cán bộ, nhân viên KH&CN theo quy định; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý KHCN&MT; triển khai thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách về KHCN&MT trong TTNĐ Việt- Nga.

- Phối hợp quản lý và tiến hành hoạt động thông tin KHCN&MT theo phân cấp; tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, triển lãm kết quả hoạt động KH&CN.

- Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra các đơn vị khoa học trong TTNĐ Việt- Nga thực hiện nhiệm vụ quản lý KHCN&MT.

- Tổ chức, quản lý hoạt động hợp tác KHCN&MT trong và ngoài TTNĐ Việt- Nga; tổ chức và quản lý việc áp dụng kết quả nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào thực tiễn.

- Làm cơ quan thường trực cho các Hội đồng KH&CN, Hội đồng xét duyệt nâng ngạch chức danh chuyên môn- kỹ thuật- nghiệp vụ của TTNĐ Việt- Nga.

- Thực hiện sơ kết, tổng kết, báo cáo, thống kê KHCN&MT.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ trưởng TTNĐ Việt- Nga giao.

Các đơn vị