Phòng Tài chính

Ban chỉ huy

Trưởng phòng: Thượng tá Chu Đức Thành

Phó trưởng phòng: Thượng tá Đặng Thanh Hương


GIỚI THIỆU CHUNG

Phòng Tài chính-Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga được thành lập theo Quyết định số 658/QĐ-TM ngày 15 tháng 9 năm 1993 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

CHỨC NĂNG  

- Thực hiện công tác Tài chính của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự chỉ huy, chỉ đạo của Tổng Giám đốc Trung tâm.

- Phòng Tài chính Trung tâm có trách nhiệm tham mưu và giúp Tổng Giám đốc thực hiện công tác tài chính của Trung tâm, đồng thời chịu sự chỉ đạo nghiệp vụ của Cục Tài chính-Bộ Quốc phòng.

NHIỆM VỤ

- Lập dự toán ngân sách Nhà nước.

- Chấp hành ngân sách theo Luật Ngân sách Nhà nước.

- Kế toán và quyết toán ngân sách Nhà nước.

- Tổ chức quản lý vốn và tài sản, quản lý giá và thực hiện nghiệp vụ về kho bạc, ngân hàng liên quan.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động tài chính của các ngành, các đơn vị và tổ chức kinh tế thuộc Trung tâm.

KẾT QUẢ VÀ KHEN THƯỞNG

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc , Phòng Tài chính luôn đảm bảo công tác tài chính của Trung tâm đúng quy định, đầy đủ và kịp thời hỗ trợ cho công tác KH&CN cũng như các công tác khác của Trung tâm. Trong suốt quá trình hoạt động Phòng Tài chính đã được BQP và Trung tâm tặng nhiều Cờ thi đua, bằng khen, giấy khen vì sự hoạt động hiệu quả của Phòng trong công tác tài chính của đơn vị

Các đơn vị