Phòng Thông tin khoa học Quân sự

Ban chỉ huy

Trưởng phòng: Đại tá, ThS. Lê Văn Long


GIỚI THIỆU CHUNG

Phòng Thông tin khoa học và Máy tính thành lập ngày 20/7/1992, từ tháng 01/2008 đổi tên thành Phòng Thông tin Khoa học Quân sự (TTKHQS) theo hệ thống các đơn vị TTKHQS trong toàn quân; là cơ quan đầu ngành về TTKHQS của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga; trực thuộc và chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy và Ban Tổng Giám đốc Trung tâm; chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ của Trung tâm TTKHQS/BQP.

CHỨC NĂNG

- Tham mưu, giúp Ban Tổng Giám đốc Trung tâm thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về TTKHQS trong TTNĐ Việt - Nga;

- Chỉ đạo và thực hiện nghiệp vụ về công tác TTKHQS trong Trung tâm (tại Cơ sở Chính; Các đơn vị phía Nam).

NHIỆM VỤ

- Xây dựng cơ sở dữ liệu thư mục toàn văn nhập vào thư viện số tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga và vào mạng MISTEN của hệ thống TTKHQS thuộc TTTTKHQS/BQP.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Khoa học và công nghệ quân sự: khai thác sử dụng thư viện số, xây dựng cơ sở dữ liệu toàn văn Greenstone, đầu đọc mã vạch...; biên tập các sản phẩm multimedia về KH&CN phục vụ khai thác tin và lưu trữ.

- Thu thập và xử lý các dữ liệu, dữ kiện, tin tức, tài liệu KH&CN; thống kê, quản lý, lưu giữ nguồn tin KH&CN.

- Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thông tin khoa học công nghệ quân sự phục vụ lãnh đạo, chỉ huy.

- Cung cấp tư liệu, tài liệu KH&CN phục vụ nghiên cứu khoa học.

- Hợp tác thông tin: Cung cấp, trao đổi thông tin với các đơn vị trong và ngoài Quân đội để chia sẻ nguồn lực thông tin.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động thông tin khoa học; hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động TTKHQS đối với các Ban Kế hoạch khoa học thuộc hai Chi nhánh.

- Tổ chức các hoạt động thông tin thư viện, phục vụ hội nghị, hội thảo, triển lãm, hội chợ về KH&CN của Trung tâm.

- Xây dựng phim về các hoạt động KH&CN của Trung tâm; Biên tập và xuất bản sách giới thiệu về Trung tâm.

Các đơn vị