<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Tên tiếng Anh, tiếng Nga của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga và các đơn vị trực thuộc Trung tâm

18/10/2022

TÊN TIẾNG ANH, TIẾNG NGA CỦA TRUNG TÂM NHIỆT ĐỚI VIỆT – NGA
VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRUNG TÂM

TT

Tên Tiếng Việt

Tên tiếng Anh

Tên tiếng Nga

1

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ nhiệt đới hỗn hợp Việt - Nga (Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga)

Joint Vietnam-Russia Tropical Science and Technology Research Center

Совместный Российско-Вьетнамский Тропический научно-исследовательский и технологический центр

2

Viện Độ bền nhiệt đới

Institute of Tropical Durability

Институт тропического материаловедения

3

Viện Y sinh nhiệt đới

Institute of Tropical Medicine

Институт тропической медицины

4

Viện Sinh thái nhiệt đới

Institute of Tropical Ecology

Институт тропической экологии

5

               Phân viện                Hóa - Môi trường

Department of Chemistry and Environment

Отдел химии и окружающей среды

6

             Phân viện             Công nghệ sinh học

Department of Biotechnology

Отдел биотехнологий

7

Chi nhánh Phía Nam

Southern Branch of the Joint Vietnam-Russia Tropical Science and Technology Research Center

Южное отделение Совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра

8

Chi nhánh Ven biển

Coastal Branch of the Joint Vietnam-Russia Tropical Science and Technology Research Center

Приморское отделение Совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра

9

Trung tâm Chuyển giao công nghệ mới

Center for new technology transfer

Центр передачи новых технологий