Thanh tra Quốc phòng

Ban chỉ huy

Chánh Thanh tra: Đại tá, Ths. Nguyễn Thanh Bình


CHỨC NĂNG

Thanh tra quốc phòng có trách nhiệm thực hiện và giúp Tổng Giám đốc Trung tâm thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

NHIỆM VỤ

- Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Tổng Giám đốc Trung tâm phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch theo đúng quy định của pháp luật.
- Thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, chỉ thị, mệnh lệnh, quy định của Bộ Quốc phòng và Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Trung tâm.
- Thanh tra vụ việc khác do Tổng Giám đốc Trung tâm giao.
- Giúp Tổng Giám đốc Trung tâm quản lý, chỉ đạo nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân theo quy định của pháp luật.
- Giúp Tổng Giám đốc Trung tâm quản lý, chỉ đạo nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra do thanh tra cấp trên và cấp Trung tâm đã tiến hành ở các cơ quan, đơn vị thuộc Trung tâm. Tổng hợp báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm.
- Quản lý công tác thanh tra và hướng dẫn nghiệp vụ công tác thanh tra cho chỉ huy cơ quan, đơn vị thuộc Trung tâm. Thực hiện công tác sơ kết, tổng kết, thông tin, báo cáo, công tác thanh tra theo quy định.

Các đơn vị