<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Thành tựu

05/02/2021

Sau hơn 36 năm xây dựng và thực hiện nhiệm vụ, TTNĐ Việt - Nga đã trở thành tổ chức khoa học và công nghệ đa ngành về nhiệt đới có vị thế, uy tín chuyên môn được khẳng định ở Việt Nam, Nga và quốc tế. Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của Trung tâm đã đóng góp tích cực cho các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và kinh tế - xã hội của đất nước. Định hướng ưu tiên phục vụ quốc phòng - an ninh trong hoạt động KH&CN của Trung tâm thể hiện ngày càng rõ. Tổ chức, biên chế và cơ sở vật chất kỹ thuật của Trung tâm đã được xây dựng đồng bộ, có quy mô phù hợp và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ nhiệt đới. Đội ngũ cán bộ khoa học Việt Nam được củng cố và tích lũy kinh nghiệm công tác trong môi trường hợp tác quốc tế về KH&CN, hình thành một số tập thể khoa học mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga là cầu nối về KH&CN giữa Việt Nam và Nga, có mối quan hệ công việc đã qua thử thách với nhiều tổ chức KH&CN và chuyên gia Nga. Đã chủ động phát triển quan hệ với các đối tác ngoài Nga, là điều kiện để phát triển hợp tác quốc tế sâu, rộng và hiệu quả hơn trong thời gian tới. Với những thành quả đạt được, Trung tâm đã đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga.