<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

14/06/2024

Sáng 12-6, Đảng ủy Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ưởng Đảng khóa XIII, kết hợp quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới, Kết luận số 76-KL/TW ngày 24/4/2024 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và một số định hướng cho giai đoạn mới.. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu của Trung tâm.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Khắc Thăng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo, chỉ huy và toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng thuộc các cơ quan, đơn vị của Trung tâm.

Đại tá Nguyễn Khắc Thăng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Trung tâm đã thông báo các nội dung cơ bản về: Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đề cương chi tiết Báo cáo 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2021-2030), Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, giai đoạn 2026-2030; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; Đề án Tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 8 đến Hội nghị Trung ương 9 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10, khóa XIII; quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 31 ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới và Kết luận 76 ngày 24/4/2024 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và một số định hướng cho giai đoạn mới.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị nhằm thống nhất nhận thức tư tưởng và hành động, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao với những nội dung Trung ương đã thảo luận, thông qua; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ, tạo tiền đề chuẩn bị tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tin bài: Phòng TTKHQS