<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ vào Chương trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng hỗn hợp Việt - Nga giai đoạn 2025 - 2029

29/03/2024

Trung tâm Nhiệt đới (TTNĐ) Việt - Nga là đơn vị khoa học và công nghệ hợp tác cấp liên Chính phủ với Liên bang Nga, do Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Khoa học và Đại học (KH&ĐH) Nga là cơ quan chủ quản của mỗi phía. Hoạt động KH&CN của Trung tâm tập trung trên 3 hướng chính: Vật liệu học nhiệt đới, Sinh thái nhiệt đới và Y sinh nhiệt đới. Lãnh đạo hoạt động KH&CN hỗn hợp Việt - Nga của Trung tâm là Ủy ban phối hợp liên Chính phủ về TTNĐ Việt - Nga gồm Phân ban Việt Nam và Phân ban Nga. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là Chủ tịch Phân ban Việt Nam và đồng chí Thứ trưởng Bộ KH&ĐH Nga là Chủ tịch Phân ban Nga.
Hiện nay, TTNĐ Việt - Nga đang phối hợp với phía Nga xây dựng Chương trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng hỗn hợp Việt - Nga giai đoạn 2025 - 2029 (Chương trình). Để xây dựng được Chương trình đảm bảo tính khoa học và thực tiễn cao, TTNĐ Việt - Nga đề nghị các đơn vị:
1. Xây dựng đề xuất nhiệm vụ (bằng tiếng Việt và tiếng Nga theo mẫu tại Phụ lục I) cho Chương trình, phù hợp với định hướng nhiệm vụ ưu tiên của Trung tâm (tại Phụ lục II).
2. Các đơn vị tổng hợp đề xuất nhiệm vụ của đơn vị mình (theo mẫu tại Phụ lục III) gửi về TTNĐ Việt - Nga (qua Phòng Kế hoạch khoa học) trước ngày 30/4/2024.
3. Trình tự thủ tục xét chọn, tuyển chọn đề xuất:
- TTNĐ Việt - Nga tiếp nhận đề xuất, tổng hợp và tổ chức các Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ theo chuyên ngành.
- TTNĐ Việt - Nga thông báo bằng văn bản kết luận của Hội đồng tư vấn đối với các đề xuất nhiệm vụ để các đơn vị chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề xuất. 
- Các đơn vị gửi lại đề xuất nhiệm vụ đã được hoàn thiện bằng tiếng Việt và tiếng Nga về TTNĐ Việt - Nga (qua Phòng KHKH) để tổng hợp.
- TTNĐ Việt - Nga gửi các đề xuất cho Bộ KH&ĐH Nga để thẩm định.
- Sau khi có ý kiến từ Bộ KH&ĐH Nga, TTNĐ Việt - Nga sẽ thông báo đến đơn vị để tiếp tục chỉnh sửa (nếu cần) và gửi lại đề xuất nhiệm vụ cho TTNĐ Việt - Nga. 
- TTNĐ Việt - Nga tổng hợp các đề xuất để hoàn thiện, đưa vào Dự thảo Chương trình, báo cáo Phân ban Việt Nam thông qua trước khi trình Ủy ban phối hợp phê duyệt tại phiên họp lần thứ 35 (dự kiến tháng 11/2024).
Lưu ý: Các nhiệm vụ tham gia vào Chương trình là các nhiệm vụ KH&CN hỗn hợp Việt - Nga, do đó phải có đơn vị khoa học Nga phối hợp thực hiện. Quá trình xét duyệt các đề xuất, TTNĐ Việt - Nga sẽ ưu tiên các đơn vị đã xác định được đối tác phía Nga phối hợp thực hiện.
Thông tin về các tổ chức khoa học phía Nga đang hợp tác với TTNĐ Việt - Nga, các đơn vị có thể liên hệ với các đồng chí sau:
- Đại tá, GS.TS. Nguyễn Đăng Hội - Viện trưởng Viện Sinh thái nhiệt đới, phụ trách hướng Sinh thái nhiệt đới (số điện thoại: 0913346759).
- Đại tá, TS. Trịnh Khắc Sáu - Viện trưởng Viện Y sinh nhiệt đới, phụ trách hướng Y sinh nhiệt đới (số điện thoại: 0912206942).
- Thượng tá, TS. Hà Hữu Sơn - PT. Viện trưởng Viện Độ bền nhiệt đới, phụ trách hướng Vật liệu học nhiệt đới (số điện thoại: 0988155589).
4. Quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Phòng KHKH (đ/c Tăng Xuân Dương, Trưởng ban KHCN&MT, số điện thoại: 0962715556) để được giải đáp.
Trân trọng đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.

1. Đề xuất nhiệm vụ vào Chương trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng hỗn hợp Việt - Nga giai đoạn 2025 - 2029

2. Mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ

3. Mẫu công văn tổng hợp danh mục đề xuất nhiệm vụ