<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đưa vào khai thác Phần mềm quản lý khoa học và công nghệ

04/08/2022

Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga là đơn vị hợp tác quốc tế đa ngành về nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ với các tổ chức tổ chức khoa học và công nghệ của Liên bang Nga. Hằng năm, Trung tâm triển khai thực hiện số lượng lớn các nhiệm vụ thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN) hỗn hợp Việt - Nga được Uỷ ban phối hợp về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga phê duyệt và các nhiệm vụ KH&CN của riêng phía Việt Nam. Cùng với sự phát triển của Trung tâm, dự báo số lượng các đề tài, nhiệm vụ cũng như các hoạt động KH&CN khác sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, tăng về số lượng trong thời gian tới, đặt ra những yêu cầu mới về công tác quản lý KH&CN của Trung tâm.

Trong thời gian qua, Trung tâm đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), số hóa dữ liệu trong công tác quản lý KH&CN. Tuy nhiên, việc ứng dụng CNTT chưa được sâu rộng, dữ liệu được quản lý đơn lẻ trên các máy tính cá nhân, chưa được kết nối và đồng bộ, dẫn đến việc tra cứu thông tin, thống kê, lập báo cáo còn mang tính thủ công, tốn nhiều thời gian, đôi khi số liệu còn thiếu tính thống nhất, chính xác. Do đó đặt ra nhu cầu cấp thiết cần có một phần mềm quản lý KH&CN nhằm đồng bộ, liên thông dữ liệu để hỗ trợ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý phù hợp với những đặc thù riêng của Trung tâm.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu nhiệm vụ.

Năm 2021, Phòng Kế hoạch khoa học được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN: “Xây dựng phần mềm quản lý KH&CN của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga”. Sau hơn 01 năm triển khai thực hiện, nhiệm vụ đã được nghiệm thu và phần mềm quản lý KH&CN đã được đưa vào sử dụng thực tế tại Phòng. Phần mềm có chức năng quản lý 14 mục hoạt động quản lý KH&CN của Trung tâm, gồm: Quản lý nhiệm vụ KH&CN riêng phía Việt Nam, nhiệm vụ nghiên cứu hỗn hợp Việt - Nga, kinh phí và nguồn kinh phí của nhiệm vụ KH&CN các cấp, cán bộ khoa học, chuyên gia và hội đồng khoa học, hoạt động chuyển giao công nghệ và dịch vụ KH&CN, trang thiết bị, tiêu chuẩn, sở hữu trí tuệ, công bố khoa học, văn bản, Hội nghị, hội thảo KH&CN, đoàn vào và đoàn ra, khen thưởng KH&CN và quản lý đơn vị.

Dữ liệu phục vụ cho hoạt động của phần mềm theo các mục quản lý được cập nhật từ năm 2015 đến nay, đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ, liên thông với nhau. Phần mềm có một số chức năng quan trọng để nâng cao hiệu quả việc khai thác, tổng hợp thông tin phục vụ công tác quản lý. Chức năng tìm kiếm, lọc thông tin theo nhiều trường quản lý giúp thuận tiện trong việc tra cứu, tổng hợp, rút ngắn đáng kể thời gian thống kê, báo cáo. Chức năng thống kê các dữ liệu về đề tài nhiệm vụ, cán bộ khoa học và kinh phí giúp người dùng có thể bao quát các mặt quản lý, đồng thời nắm bắt kịp thời, chi tiết, chính xác mọi thông tin cần thiết. Với chức năng cảnh báo, giúp cho các cán bộ quản lý có thể biết được các công việc cần xử lý, các nhiệm vụ KH&CN sắp đến hạn nghiệm thu hoặc quá hạn nghiệm thu để kịp thời đôn đốc, tổ chức nghiệm thu đúng quy định.

Ngoài ra, tính năng giao việc, chuyển văn bản qua phần mềm giúp cho mọi cán bộ quản lý cập nhật nhanh chóng các nhiệm vụ được giao và kịp thời triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, thể hiện ưu điểm vượt trội so với cách thức chuyển văn bản và giao việc áp dụng trước đây.

Trong thời gian tới, thực hiện chủ trương đẩy mạnh ứng dụng CNTT, số hóa dữ liệu trong công tác quản lý KH&CN, Trung tâm sẽ tiếp tục hoàn thiện, xây dựng các chức năng mới và triển khai mở rộng ứng dụng phần mềm tại các đơn vị trong Trung tâm.

Tin bài và ảnh: Nguyễn Văn Lượng (Phòng Kế hoạch khoa học)