<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga được giao chủ trì đề tài nghiên cứu cơ bản được quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

08/01/2023

Ngày 14/12/2022, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted) đã ký ban hành Quyết định số 70/QĐ-HĐQL-NAFOSTED phê duyệt Danh mục 190 đề tài nghiên cứu cơ bản (NCCB) trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật (KHTN&KT) được Quỹ tài trợ năm 2022. Trong đó, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga được giao chủ trì 01 đề tài thuộc lĩnh vực sinh học nông nghiệp “Đánh giá mức độ đa dạng di truyền và xác định hoạt tính sinh học liên quan đến khả năng điều trị bệnh tiểu đường của loài Re hương (Cinnamomum parthenoxylon (Jack) Meisn.) đang bị đe dọa tuyệt chủng trong hệ sinh thái rừng nhiệt đới Việt Nam”; Tiến sĩ Vũ Đình Duy, Viện Sinh thái nhiệt đới được giao Chủ nhiệm đề tài.

Trong hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học với Liên bang Nga, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc Chương trình Nghiên cứu khoa học và công nghệ được Uỷ ban phối hợp về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga phê duyệt, theo các lĩnh vực: Vật liệu học nhiệt đới, Sinh thái nhiệt đới, Y sinh nhiệt đới. Cán bộ khoa học của Trung tâm cũng tham gia thực hiện nhiều đề tài do Quỹ Nafosted tài trợ. Tuy nhiên, đề tài nêu trên là đề tài đầu tiên Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga được phê duyệt là tổ chức chủ trì.