<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga luyện tập và kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ năm 2024

27/06/2024

Thực hiện kế hoạch huấn luyện năm 2024, từ ngày 04 đến ngày 20 tháng 6, Trung tâm Nhiệt đới (TTNĐ) Việt - Nga tổ chức đợt luyện tập và kiểm tra về công tác phòng chống cháy nổ tại cơ sở chính và các điểm đóng quân trên địa bàn Hà Nội, nhằm nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ về công tác phòng, chống cháy nổ; đồng thời nâng cao trình độ, khả năng xử lý các tình huống, rèn luyện kỹ thuật, chiến thuật phòng, chống cháy nổ để chủ động, kịp thời xử lý các tình uống khi có sự cố cháy, nổ có thể xảy ra. 

Các buổi luyện tập, kiểm tra được tổ chức phù hợp với thực tế từng toà nhà, khu vực đóng quân, tập trung vào các nội dung: Phổ biến kiến thức cơ bản về phòng, chống cháy nổ, hiểu biết về phương tiện chữa cháy tại chỗ, quy trình chữa cháy; thực hành các phương pháp và kỹ thuật sử dụng trang bị, phương tiện chữa cháy có trong biên chế; hành động người chỉ huy, từng cá nhân, đơn vị khi bắt đầu xảy ra cháy và xử lý tình huống cháy lan… 

Việc tổ chức tập huấn công tác phòng, chống cháy nổ được Thủ trưởng Trung tâm quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện thường xuyên, qua đó giúp nâng cao hiệu quả trong phòng ngừa, góp phần đảm bảo an toàn cháy nổ cho đơn vị, gia đình và địa phương nơi cán bộ, nhân viên sinh sống.

Một số hình ảnh tại đợt luyện tập phòng chống cháy nổ năm 2024:

Tin bài: Phòng TTKHQS