<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2023

10/05/2023

Thực hiện hướng dẫn của Cục Khoa học quân sự/BQP, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2023 nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; biểu dương, tôn vinh các nhà khoa học có thành tích trong hoạt động khoa học và công nghệ; khơi dậy tinh thần đam mê lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong Trung tâm, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học đáp ứng yêu cầu phát triển Trung tâm trong giai đoạn mới.

Theo đó, chủ đề Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2023 là: "Đổi mới sáng tạo - Khơi nguồn tri thức", "Đổi mới sáng tạo - Nền tảng thúc đẩy sự phát triển quốc gia hiện đại”, "Đổi mới sáng tạo - Nâng cao giá trị cuộc sống”; Chủ đề Ngày KH&CN Việt Nam năm 2023 là: "Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên nền tảng văn hóa Việt Nam", "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia", "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển bền vững".

Lễ hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2023 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức (Ảnh: Theo Chinhphu.vn).

Ảnh minh họa (Nguồn: Ngô Văn Diện-TTNĐVN).

Ngoài việc tham gia một số hoạt động của các cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đã giao các cơ quan, đơn vị tổ chức một số hoạt động chào mừng gồm: Đăng tin bài, khẩu hiệu chào mừng nhằm tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới, Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam; tổ chức hội nghị thông tin khoa học với chuyên đề “Xu hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0: cơ hội và thách thức”. Ngoài ra, các đơn vị nghiên cứu khoa học tổ chức các buổi hội thảo khoa học, gặp mặt cán bộ nghiên cứu khoa học, toạ đàm, seminar … phù hợp với điều kiện các đơn vị.

Tin bài: Phòng TTKHQS