Văn phòng đại diện toàn quyền phía Việt Nam tại Mát-xcơ-va

Ban chỉ huy

Giám đốc: Đại tá Đặng Đình Hùng


 Văn phòng đại diện toàn quyền phía Việt Nam (Văn phòng đại diện-VPĐD) được Ủy ban Phối hợp thông qua tại Phiên họp toàn thể lần thứ XIX tổ chức tháng 12/2006 tại Mát-xcơ-va. Ngày 11.01.2007 Bộ trưởng Bộ quốc phòng (BQP) ra quyết định số 03/2007/QĐ-BQP thành lập một số cơ quan đơn vị trực thuộc Trung tâm, trong đó có Chi nhánh Mát-xcơ-va là đơn vị trực thuộc. Đến ngày 07.9.2010 Bộ trưởng BQP ban hành Quyết định 3310/QĐ-BQP về việc đổi tên Chi nhánh Mát-xcơ-va thành Văn phòng đại diện toàn quyền phía Việt Nam, Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga tại  Mát-xcơ-va.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Văn phòng đại diện toàn quyền phía Việt Nam, Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga tại  Mát-xcơ-va là đơn vị trực thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, có tư cách pháp nhân, có con dấu; thực hiện chức năng đại diện toàn quyền chính thức của phía Việt Nam Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga tại Liên bang Nga.

- Giúp Tổng Giám đốc Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga tổ chức các hoạt động về hợp tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ, công tác đào tạo cán bộ có trình độ cao, quan hệ với các cơ quan, tổ chức khác tại Liên bang Nga để thực hiện các nhiệm của Trung tâm phù hợp với Hiệp định ký ngày 07/3/1987, các Nghị định thư bổ sung trên cơ sở tuân thủ luật pháp của Nhà nước Liên bang Nga, những quy định về hoạt động đối ngoại của Nhà nước và Bộ quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quy chế hoạt động của Văn phòng đại diện.

KẾT QUẢ

- Giai đoạn 2015-2020: Đã xác định vị trí pháp lý của Văn phòng đại diện, tổ chức các chuyến công tác thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tháng 9/2019 đã thống nhất phía Nga thủ tục để triển khai lại hoạt động Văn phòng đại diện theo quy định luật pháp Liên bang Nga.

- Giai đoạn 2020-2025: Kiện toàn, đưa Văn phòng đại diện vào hoạt động thực tế thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị