<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Văn phòng Phân ban Việt Nam

Ban chỉ huy

Chánh văn phòng: Đại tá Nguyễn Xuân Bình


Văn phòng Phân ban Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 117/QĐ-QP ngày 07/5/1988 của Bộ trưởng Quốc phòng về việc thành lập Phân ban Việt Nam trong Uỷ ban phối hợp về Trung tâm Nhiệt đới Việt Xô. 

CHỨC NĂNG

- Văn phòng Phân ban Việt Nam thực hiện các chức năng theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Phân ban Việt Nam trong Uỷ ban phối hợp liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga do Chủ tịch Phân ban Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phê chuẩn.

 - Văn phòng Phân ban là cơ quan giúp việc hàng ngày và trực tiếp của Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong việc tổ chức triển khai hoạt động của Phân ban Việt Nam; có trách nhiệm giúp Chủ tịch Phân ban nắm tình hình, số liệu, trao đổi với các cơ quan liên quan, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để xử lý kịp thời các công việc thường xuyên của Phân ban Việt Nam; phối hợp với Phân ban Nga trong triển khai hoạt động của Uỷ ban phối hợp.

NHIỆM VỤ

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Phân ban Việt Nam trong Uỷ ban phối hợp liên Chính phủ Việt Nam – Liên bang Nga về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga và Kế hoạch nhiệm vụ do Chủ tịch Phân ban phê duyệt.

- Quản lý các tài liệu, số liệu của Phân ban Việt Nam.

- Cung cấp thông tin, số liệu, chuẩn bị các đề xuất và dự thảo văn bản của các phiên họp.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung và tổ chức các cuộc làm việc của Tổ công tác Ủy ban phối hợp, các cuộc họp Phân ban Việt Nam; phối hợp với Phân ban Nga triển khai hoạt động và các phiên họp của Ủy ban phối hợp về Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Phân ban Việt Nam giao. 

- Thực hiện các nhiệm vụ về Hành chính quân sự, Công tác Đảng – Công tác chính trị do Thường vụ Đảng ủy và Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga giao.

KHEN THƯỞNG

Đơn vị Quyết thắng năm 2021; 2016.

Các đơn vị