Văn Phòng Trung tâm

Ban chỉ huy

Chánh Văn phòng: Trung tá Nguyễn Việt Hiền

Phó Chánh Văn phòng: Thượng tá Nguyễn Minh Tuấn


Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã ký Quyết định số 288/QĐ-TM về việc ban hành biên chế Trung tâm Nhiệt đới Việt – Xô, trong đó có Văn phòng Trung tâm. Ngày 18/7 hàng năm chính thức trở thành ngày truyền thống của Văn phòng Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga.

CHỨC NĂNG

- Tham mưu, tổng hợp về chương trình, kế hoạch công tác và hành chính phục vụ sự chỉ đạo, chỉ huy của Thủ trưởng Trung tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý;

- Chỉ đạo nghiệp vụ công tác hành chính quân sự trong toàn Trung tâm.

NHIỆM VỤ

- Tổng hợp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, quy chế làm việc của Trung tâm; theo dõi, đôn đốc, phối hợp hiệp đồng tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo; duy trì thực hiện chế độ công tác, quy chế làm việc; duy trì mối quan hệ công tác với cấp trên, cấp dưới và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Chỉ đạo công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện quân sự, chấp hành điều lệnh và duy trì kỷ luật quân đội trong toàn Trung tâm. Thực hiện tuần tra canh gác bảo đảm an toàn đơn vị và chủ trì phối hợp với các lực lượng vũ trang địa phương bảo đảm an ninh, an toàn trong khu vực.

- Chủ trì tiến hành công tác đối ngoại quân sự theo quy định của Bộ Quốc phòng (bao gồm công tác lãnh sự, đưa đón đoàn, tổ chức phục vụ các hội nghị, hội thảo, đón tiếp khách, hướng dẫn tham quan, nhà khách; quản lý cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện làm việc cho Thủ trưởng, phục vụ cho hoạt động của cơ quan …).

- Tổ chức thực hiện và chỉ đạo nghiệp vụ công tác văn thư bảo mật lưu trữ trong toàn Trung tâm đảm bảo đúng chế độ quy định.

- Tiến hành công tác quân lực theo quy định của Bộ Quốc phòng.

- Bảo đảm thông tin chỉ huy thông suốt cho các nhiệm vụ của Trung tâm.

- Quản lý, chỉ huy cán bộ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ; quản lý tài chính, tài sản của Văn phòng theo quy định của Nhà nước và Quân đội.

- Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được triển khai theo hệ thống ngành dọc từ BQP xuống đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Văn phòng còn có chức năng, nhiệm vụ giúp Thủ trưởng Trung tâm triển khai thực hiện các nội dung công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, các nội dung công tác pháp chế ở đơn vị và các nhiệm vụ công tác khác do Thủ trưởng Trung tâm giao.

Các đơn vị